Svazková ZŠ – Úvaly

1. Spádové území:
(v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce, smluvního vztahu mezi obcemi).
Popište dosavadní historii a spolupráci v rámci spádového území, vazbu na spádovou úplnou základní školu (zejména zda bude kapacita spádové školy využita i nadále) a zároveň informaci, zda zřizovatel předkládaným projektem usiluje o školu vlastní a předchozí spádovost bude změněna (vč. důvodu změny).
Dobrovolný svazek obcí Povýmolí má v záměru výstavbu základní školy a sportoviště v oblasti „Úvaly Hostín“ v Úvalech. Svazková škola bude sloužit pro umístění cca. 600 dětí. Dobrovolný svazek obcí Povýmolí uvažuje zmíněný záměr pro všechny obce tohoto svazku, tudíž se spádovost území měnit nebude.

2. Stručný popis akce:
Navrhovaný stav, stručný popis stavebně technického řešení:

Jako minimální podklad pro zpracování a předložení žádosti je požadována architektonická studie (nestačí ideový návrh).

Pro část stavební uveďte popis stavebně technického řešení stavby (viz např. údaje z technické zprávy ke studii nebo k projektové dokumentaci), stavební program, pokud je zpracován (např. následující text: Z hlediska stavebních zásahů do stávajícího objektu se bude jednat zejména o:Rekonstrukce střešního pláště v rozsahu, Zateplení obvodového pláště včetně výměny oken a dveří, apod…, Z hlediska vybavení objektu se bude jednat zejména o prvotní vybavení nábytkem (kuchyňky, šatna atd.), specifikace a předpokládaný počet kusů jednotl. typů vybavení)

Urbanistické řešení bylo navrženo jednak s ohledem na stávající projekt územní studie “Obytný soubor – Úvaly Hostín“, ale hlavně s potřebou klidného místa s příznivou atmosférou pro výuku dětí. Lokalizace školy byla určena i s ohledem na dostupnost okolních obcí. Záměrem bylo zachovat hlavní uliční síť z územní studie a na ni navázat základní školu se sportovním areálem. Základní škola bude tvořit dominantní zakončení hlavní ulice (bulváru). Dopravní obslužnost řešeného území je zajištěna páteřní komunikací, která bude napojena na stávající ulici Škvorecká, kde se také nachází autobusová zastávka. Celý areál bude dopravně řešen jako zklidněná zóna pro minimalizaci rizik s ohledem na velký pohyb dětí. Tomuto záměru je přizpůsobena i volba použitých povrchových materiálů v terénních úpravách, kde chodníky a vozovka bude vydlážděna v odlišné barevnosti a zpevněné části parkovacích stání budou tvořit umělohmotné zatravňovací dlaždice s maximální mírou vsaku. Velikosti hmot jednotlivých objektů jsou navrženy s ohledem na potřebné kapacity, snahu respektovat měřítko okolní zástavby a finančních stránku projektu. Budovy jsou tvarově jednoduché se zdůrazněnými vstupy, které usnadňují orientaci v celém prostoru.
Při tvorbě samotných objektů bylo důležitým hlediskem vytvořit příjemné prostředí v interiéru a exteriéru a jejich vzájemné propojení, které bude mít příznivý vliv na psychickou stránku dětí a rozvoj jejich fantazie. Fasády jednotlivých objektů jsou sladěny do bílé barvy s vyjímkou hlavních vchodů, které vystupují z hmot a mají antracitovou barvu. Povrchová úprava školní fasády je tvořena omítkou kromě multifunkční části objektu na západní straně. Na fasádě je navržen horizontální pás z barevné mozaiky, který propisuje na vnější stranu spojení dvou podlaží vnitřním atriem. Barvená mozaika také slouží pro oživení dětské představivosti a rozvoj jejich tvůrčí činnosti. Horizontální pásy výplní otvorů pak opticky snižují celou stavbu a dodávají objektu moderní vzhled. Jednotlivé meziokenní sloupky mají povrchovou úpravu z probarvené omítky pro oživení fasády. Vstupy do objektů hal jsou zvýrazněny předsazenou konstrukcí v šedé barvě. Obvodový plášť sportovních hal je navržen z PUR panelů bílé barevnosti. Horizontální okna taktéž slouží pro optické snížení objektů a zlepšení měřítka vůči okolní zástavbě.

Novostavba svazkové základní školy bude sloužit pro denní výuku základního vzdělání pro děti od 1. do 9. třídy. Celková kapacita bude 600 žáků rozdělených po 30 studentech do 20 kmenových tříd a 10 tříd pro odbornou výuku. Dále je ve škole navrženo 8 družin pro děti 1. stupně. V programu školy (viz.dokumentace architektonicko-urbanistické studie) jsou také obsaženy stravovací prostory (kuchyň se zázemím, jídelna) a další provozy k funkci školy potřebné (knihovna, studovna, administrativní část, kabinety, šatny pro žáky 1. a 2. stupně, technické zázemí a skladové prostory). Program školy vychází z požadavků stanovených v rámci zadání a objednání studie a byl několikrát konzultován, následně pak odsouhlasen vedením stávající školy v Úvalech.
Sportovní haly a ovál budou sloužit pro školní tělovýchovu, v čase po skončení výuky a o víkendech pak bude sportovní areál pronajímán veřejnosti. Haly obsahují celkem 3 tělocvičny se šatnami a hygienickým zázemím pro sportovce. Obě haly disponují také hledištěm pro diváky.

• Základní škola
Svazková základní svazková škola pro 600 žáků je navržena z kompaktních hmot na sebe navazujících. Centrální vertikální komunikace tvoří spojnici mezi křídly 1. a 2. stupně, ve kterých probíhá výuka, a mezi multifunkční částí s atriem (tato část obsahuje školní knihovnu, studovnu, jídelnu, družiny, administrativní prostory pro vedení školy). Škola obsahuje 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží.
Konstrukční systém křídel 1. a 2. stupně je navržen jako podélný stěnový vyzdívaný trojtrakt se středovou chodbou, po obvodě fasády jsou umístěny učebny a kabinety. Spodní stavba 1.PP bude konstruována jako železobetonová vana. Vnitřní příčky budou vyzdívané. Stropy jednotlivých podlaží budou vytvořeny z prefabrikovaných předpjatých SPIROLL panelů.
Multifunkční část v 1.NP a 2.NP tvoří atrium s ochozem, kde jsou po obvodě umístěny jednotlivé provozy. V 1.PP jsou pak umístěny prostory družiny. Nosnou částí je zde obvodové zdivo s monolitickými železobetonovými sloupy po obvodě atria. Vnitřní příčky budou vyzdívané. Stropy jednotlivých podlaží budou vytvořeny z prefabrikovaných předpjatých SPIROLL panelů.
Fasáda je navržena jako kontaktní zateplovací systém. Povrchovou úpravu bude tvořit omítka a mozaika dle PD.

• Sportovní haly
Obě sportovní haly jsou navrženy jako kompaktní hmoty tvaru kvádru o jedné
lodi. Nosnou konstrukci bude tvořit obvodový železobetonový prefabrikovaný skelet s prefabrikovanými ŽB nosníky na rozpon celé šířky haly. Vnitřní příčky budou vyzdívané. Strop a jednotlivé stupně hlediště budou vytvořeny z prefabrikovaných předpjatých SPIROLL panelů. Fasádní systém budou tvořit izolační PUR panely.

Způsob založení bude definován v dalším stupni projektové dokumentace po provedení geologického a hydrogeologického průzkumu.